Verslag informatiebijeenkomst ‘Burgemeesterswijk van het gas af’ op 10 maart in De Bakermat

Foto: Jos Zwaan ©2020Op 10 maart vond er in De Bakermat een wijkbijeenkomst plaats onder de titel “Burgemeesterswijk van het gas af”. De opkomst was boven verwachting hoog; er waren meer dan 100 deelnemers.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Commissie Duurzaamheid van de wijkvereniging. Dit in het licht van de warmtevisie die de Gemeente Arnhem uiterlijk in 2021 opgesteld moet hebben. Daarin komt te staan wanneer welke wijk in Arnhem van het gas af gaat en welke warmte oplossing dan als alternatief wordt voorzien.

Foto: Jos Zwaan ©2020Marc van der Burght van de Gemeente Arnhem en het Team Wijkgerichte Energietransitie was daarin in zoverre duidelijk dat voor 2035 niet is voorzien dat de Burgemeesterswijk van het aardgas af gaat; uiteindelijk wel! Zoals elke wijk.
De Burgemeesterswijk staat benoemd als een Arnhem AAN wijk; voor deze wijken is er geen directe aanleiding of kans om op korte termijn aardgasvrij te worden. De nadruk ligt daar vooralsnog op energiebewustwording en energiebesparing.

Foto: Jos Zwaan ©2020Dat er meer aan bewustwording en energiebesparing gedaan kan worden in de wijk werd aangetoond met warmtescans van ruim 20 woningen in onze wijk die met een warmtecamera gemaakt zijn tijdens de zogenaamde warmtescanwandelingen. Johan van Rhenen van het Energie Loket Midden Gelderland toonde de plekken en de mate van lekkage bij huizen die voor velen herkenbaar waren omdat ze op eigen huis leken. Het aantal inschrijvingen voor de volgende warmtescanwandelingen lag dan ook hoog direct na de bijeenkomst. Deze wandelingen moeten op korte termijn plaatsvinden omdat het anders te warm wordt. Voor goede beelden is immers een temperatuurverschil tussen binnen en buiten nodig van minimaal 10 graden.

Uit de discussie met de bewoners kwam naar voren dat er meer duidelijkheid gewenst is over de alternatieven voor aardgas. Dit om drie redenen:
• De kosten van aardgas gaan stijgen
• Om de doelstellingen van het klimaatbeleid te halen is het onontkoombaar is om over te stappen naar een andere warmtebronnen en -dragers
• Sommige wijkbewoners willen wellicht eerder dan 2035 stappen ondernemen.

De Commissie Duurzaamheid wil dan ook namens de bewoners van de wijk nadrukkelijker betrokken worden bij de opstelling van de warmtevisie van de Gemeente Arnhem en mogelijk alternatieven als proef in de wijk aandragen. De huidige optie dat elke woning een warmtepomp krijgt is wellicht te vervangen door een andere. .

Ook op het vlak van isoleren en elektrificeren van woningen wil de Commissie Duurzaamheid een rol spelen door vragen die er zijn over de mogelijkheden en beperkingen bij rijks- en gemeentelijke monumenten en onze wijk als rijksbeschermd stadsgezicht te bundelen en met de Gemeente tot werkbare en betaalbare invullingen en eventueel gezamenlijke vergunningaanvragen te komen.

De Commissie Duurzaamheid roept wijkbewoners die hieraan mee willen doen zich te melden door een mail te sturen naar duurzaamheid@bwarnhem.nl .

Ook zal de commissie actief bewoners in vergelijkbare situaties of met vergelijkbare vragen aan elkaar gaan koppelen om van elkaar te leren wat er al mogelijk is op het gebied van isolatie en warmtevoorziening.

Afgesloten werd met de constatering dat de Burgemeesterswijk een hele mooie wijk is en dat ook graag wil blijven nadat er verdergaand geïsoleerd is en het aardgas is afgesloten door nu al elkaar op te zoeken om tot de optimale invulling te komen.

De Commissie Duurzaamheid