Notitie Ouderenbeleid Burgemeesterskwartier

Inleiding
Het bestuur van de wijkvereniging Burgemeesterskwartier heeft het ouderenbeleid in de wijk tot speerpunt benoemd voor het jaar 2013/2014.
Begin 2013 heeft het bestuur in zijn vergadering besloten om de situatie van ouderen in de wijk te onderzoeken. Het doel van deze eerste verkenning was inzicht te krijgen in eventuele problemen en te beoordelen of de wijkvereniging een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de ouderen. De bevindingen zijn verwerkt in een eerste notitie ouderenbeleid.
Vervolgens is de werkgroep ‘Themaochtenden’ gevraagd om te reageren op deze eerste notitie. Op 4 juni heeft de werkgroep schriftelijk zijn mening en advies gegeven. In deze (tweede) notitie is dit advies verwerkt.
In de bestuursvergadering van 13 juni 2013 is besloten met een voorbereidingsgroepje het plan verder uit te werken. Dinsdag 16 juli heeft een voorbereidingsgroep bestaande uit Cathy Baart de la Faille, Guido Diehl, Froukje Dijkhuizen en Barend Freriks gesproken over het ouderenbeleid in de wijk en de concrete uitwerking.

Doelgroep
De voorbereidingsgroep heeft gekozen voor de doelgroep ouderen vanaf de leeftijd van 70 jaar.
Om een goed beeld te krijgen het aantal ouderen vanaf deze leeftijd volgt hier een overzicht:

  • 107 ouderen: 70 t/m 74 jaar
  • 95 ouderen: 75 t/m 79 jaar
  • 73 ouderen: 80 t/m 84 jaar
  • 61 ouderen: 85 t/m 90 jaar
  • 19 ouderen: 90 t/m 94 jaar
  • 6 ouderen: 95 t/m 99 jaar
  • 0 ouderen: tot 110 jaar eo.

Totaal: 566

Bron: gemeente Arnhem. Cijfers per 1 januari 2013 

Bestaande voorzieningen
Een overzicht van instanties/voorzieningen waarop de ouderen in de wijk een beroep kunnen doen of gebruik van kunnen maken:
• Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
• Seniorenadviseur gemeente Arnhem (Marjon Vogel en Ineke Sieperman)
• Zorgorganisaties
• Bezorgdienst supermarkten (Bijvoorbeeld Albert Hein)
• Huisartsen
• Wijkagent
• Themaochtenden de Bakermat
• Kerken
• Maaltijden in de Bakenmat
• Bezorgdienst Apotheek

Mogelijkheden wijkvereniging
De doelgroep bestaat uit ouderen vanaf 70 jaar die zelfstandig in onze wijk wonen.
Het beleid van de overheid is er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk blijven in hun eigen huis blijven wonen en gebruik maken van hulpmiddelen en thuiszorgorganisaties.

De wijkvereniging kan – naast de al aanwezige reguliere hulp – een rol vervullen in de hulpverlening. Het plan is dat vrijwilligers contactpersoon worden en op huisbezoek gaan bij zelfstandig wonende ouderen. Als de vrijwilligers problemen signaleren, kunnen zij hand- en spandiensten verrichten of de reguliere hulporganisaties inschakelen.
De bedoeling van dit plan is dat ouderen langer en prettiger in hun eigen huis kunnen blijven wonen en dat eenzaamheid wordt tegen gegaan.

Uitvoering
• Aanstellen van een twintigtal (vrijwillige) coördinatoren in de wijk. De rol van de coördinator is van groot belang. Hij/zij is het aanspreekpunt voor hulpvragen en zal zelfstandig beoordelen of de wijkvereniging de gevraagde hulp kan leveren.Per straat (straten) worden de coördinatoren toegewezen.
• Oproep plaatsen in wijkblad en website om wijkbewoners te werven die coördinator willen worden.
• Na bekend worden van de coördinatoren een vergadering plannen met de coördinatoren voor afstemming van de werkzaamheden.
• Bekendheid geven aan dit initiatief voor ouderen via wijkblad en website als de coördinatoren bekend zijn.
• Externe organisaties laten weten dat de wijkvereniging deze vorm van hulp aanbiedt
(zie bij ‘bestaande voorzieningen’) en de namen van de coördinatoren bekend maken.
• Vanuit het bestuur worden twee bestuursleden benoemd die aanspreekpunt zijn voor dit project. Vooralsnog zijn dit Froukje Dijkhuizen en Barend Freriks.
• Guido Diehl en Cathy Baard de la Faille de rol van adviseur toedienen.(klankbordgroep)
• Een half jaar na datum invoering een voorlopige evaluatie houden.

Taak en werkwijze coördinatoren
De coördinator beoordeelt in eerste instantie zelf de hulpvraag van de bewoner. Dat kan via de bewoner zelf of via het netwerk van externe organisaties.
De hulpvraag moet passen binnen het aanbod van de wijkvereniging. (activeren, hand- en spandiensten, sociale contacten)
In de meeste gevallen zal een huisbezoekje plaatsvinden.
De coördinator kan vervolgens zelf de hulpvraag uitvoeren.

Actie
Deze notitie in de bestuursvergadering van 15 augustus 2013 bespreken en na eventuele op/aanmerkingen vaststellen.

31 juli 2013
Barend Freriks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *