Hittestress

Het is al wekenlang warm en droog weer, maar nu hebben we sinds gisteren (26-7) ook officieel te maken met een hittegolf. De vorige was in 2015. Volgens weer- en klimaatdeskundigen van het KNMI krijgen we de komende decennia veel vaker te maken met dit verschijnsel, mogelijk om de paar jaar.

Vooral voor kinderen, ouderen en andere kwetsbare groepen (chronisch zieken, mensen met overgewicht, dak- en thuislozen) leveren hittegolven gezondheidsrisico’s op. De hittegolf van 2003 eiste in Nederland 1000 tot 1400 ‘hittedoden’. Daarom is er na de twee hittegolven van 2006 een Nationaal Hitteplan opgesteld. Dat is ook nu in werking getreden. Het alarmeert instanties in de publieke gezondheidszorg (GGD’s) en geeft burgers tips hoe om te gaan met hittestress. Vooral kwetsbare groepen behoeven extra aandacht. Zieken en ouderen zonder sociaal netwerk zijn het eerste de dupe van de hitte. Familieleden, buren en mantelzorgers moeten er extra alert op zijn dat ze genoeg drinken en niet uitdrogen. Bent u niet op vakantie en kent u mensen in uw omgeving die tot de kwetsbare groepen behoren, hou dan een oogje in het zeil!

Voor de langere termijn kan onze wijk maatregelen nemen om deze ‘klimaatbestendiger’ te maken. In het kader van het project ‘De Burgemeesterswijk verduurzaamt’ gaan daartoe initiatieven ondernomen worden. In de twee laatste nummers van Wijkcontact werd daar al aandacht aan besteed. In het laatste nummer werd met name ingegaan op hittestress en het zogenaamde ‘hitte-eiland-effect’ dat ook in Arnhem en in onze wijk speelt (p.16-18). Het artikel is geschreven toen nog niet bekend was dat er een langdurige hitteperiode en een hittegolf aankwamen, maar is nu zeer actueel geworden. Als u het artikel niet meer bij de hand heeft, kunt u het raadplegen in de bijlage.