De algemene ledenvergadering 2020

2020-09-23-009-JCZCorona is (helaas) het nieuwe antwoord op vele vragen. Waarom een algemene ledenvergadering in september en niet in mei: Corona. Waarom mogen er maar dertig leden fysiek aanwezig zijn bij een vergadering: Corona. Het virus beheerst en bepaalt onze contacten. Zo zaten er op 23 september tegen de dertig wijkbewoners te vergaderen in de Molenplaats Sonsbeek: de vaste agendapunten en veel vaste bezoekers.

2020-09-23-006-JCZ
Kees van Luijt

Het vertrek van penningmeester Froukje Dijkhuizen vroeg om de benoeming van een nieuwe penningmeester. Die werd gevonden in de persoon van Kees van Luijt. Een bestaande vacature kon eindelijk vervuld worden met de benoeming van Frederik van Zeggeren. Het bestuur kent daarmee nog één vacature.

2020-09-23-007-JCZ
Frederik van Zeggeren

Voorzitter Gerard Slag stelde nadrukkelijk aan de orde dat (eigenlijk alleen) een vrouwelijke kandidaat welkom is. Het bestuur zoekt en de aanwezigen is gevraagd mee te zoeken.

Dat Froukje Dijkhuizen een geweldige penningmeester is geweest, mag wel blijken uit het feit dat de voor het laatst door haar opgestelde financiële verantwoording en begroting noch bij de kascommissie, noch bij de vergadering, tot enige vraag maar wel tot een degelijke decharge leidde. Begrijpelijk dat met warme woorden van de voorzitter, een Corona-proof aangeboden boeket en een  verdiend applaus afscheid van haar werd genomen.

2020-09-23-003-JCZ

De vaste kern van de vergadering is het Activiteitenverslag. Besproken werden de activiteiten van 2019 maar de sombere ondertoon van die bespreking werd gevormd door het feit dat vrijwel alle activiteiten in 2020 door de Corona tot stilstand waren gekomen: geen kinderdisco, geen themaochtenden en geen huisconcerten. Met de bespreking van het verslag prees de voorzitter de inzet van de leden van de verschillende commissies. Hun activiteiten zijn de kern van het werk van de wijkvereniging. Zo is bijvoorbeeld het veelkleurige en gevarieerde Wijkcontact een blad dat eerder een magazine dan een wijkblad is. Zo weet de webmaster met de website en de Nieuwsbrief de bewoners steeds nauw bij de wijk te betrekken. Zo zijn er initiatieven voor leefbare vergroening.

Discussie was er in deze vergadering naar aanleiding van het verslag van de commissie leefomgeving. Dick van Aalten, die op zoek is naar nieuwe, en vooral  jonge leden voor zijn commissie, deelde mee dat de discussie met de gemeente over fietsen en auto’s in de voortuin intensiever wordt en dat de verplaatsing van een ondergrondse vuilcontainer in de Van Pallandtstraat eindelijk, maar conform de wens van de bewoners is gerealiseerd. Niet iedereen stopt het afval in die container. De gemeente onderzoekt en handhaaft maar ook bewoners kunnen elkaar hierop aanspreken. Ook kan het verfraaien van de directe omgeving met bijvoorbeeld een bloemperkje potentiële naaststorters van hun wandaad afhouden. Vergunningen voor parkeren in de voortuin gaan bij verkoop van de woning niet over op de nieuwe wijkbewoner. Het aantal vergunningen leidt wel tot vragen. Af en toe komt er een milieubak naast Albert Heyn. Wanneer? Jos Zwaan zal het ons via zijn media laten weten. Duurzaamheid en leefbaarheid moeten samenkomen in een lange termijn-beleid voor verkeers- en parkeerdruk in de wijk.

Weer met beide voeten op de grond is het de vraag of we Sinterklaas in onze wijk alleen op de televisie gaan zien of ook bij een rondrit en een nazit in de openlucht of in een zaal. De feestcommissie heeft plannen en alternatieven en overlegt met de gemeente. Duidelijk is dat ieder de aanwezigheid van Sinterklaas in onze wijk zal gaan voelen. Voor concerten zijn de huiskamers te klein maar er zijn andere mogelijkheden. Het jaar 2020 is de springplank van bezinning om in 2021 een overvoed aan activiteiten te mogen verwachten.

Na een prachtig lustrumnummer van het Wijkcontact en op de aanstaande boomplant op 31 oktober na zijn alle lustrumactiviteiten, zoals nader toegelicht door Matthew Pyatt, verschoven naar 2021. We mogen toch hopen dat we dan zij aan zij dat lustrum mogen vieren. In dat vertrouwen sloot de voorzitter na een stille rondvraag de vergadering.

2020-09-23-008-JCZ
Fred Hammerstein

Vervolgens kreeg Fred Hammerstein, voorzitter van het bestuur van de stichting Wijkcentrum Bakermat, het woord. Het pand is door de gemeente aangekocht en op 1 november is de overdracht. Corona verhindert dan een vliegende start maar vanaf nu moet alles op alles gezet worden door vrijwilligers uit onze wijk en de Penseelstreek om 2021 te maken tot het eerste succesjaar van de Bakermat. Wij zijn geen kopers slechts  gebruikers maar op ons rust de hypotheek om dat te realiseren.