Commissie Duurzaamheid

Samenstelling

Jeroen Herremans (voorzitter)
Lieneke Janssen (secretaris)
Henk Donkers
Edwin Rijkaart
Willem Weeda
Margot Wijt
Dennis Schiricke
Geeke Hissink

Doel

De Commissie Duurzaamheid is in 2019 van start gegaan en wil de bewustwording over klimaatbestendigheid en duurzaamheid bevorderen, en de wijk ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven op dit terrein.
Duurzaamheid is een breed begrip. Er zitten zowel ecologische, maatschappelijke als economische aspecten aan. Ze worden ook wel de drie P’s genoemd van Planet, People & Prosperity. 
De commissie kiest voor Planet als vertrekpunt en wil zich daarbinnen vooral richten op klimaatverandering en energie. Bij klimaatverandering gaat het om onderwerpen als verdroging, , hitte(stress) en wateroverlast. Bij energie om verminderde uitstoot van broeikasgassen en de overschakeling van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen. 

Het begrip duurzaamheid krijgt pas concrete betekenis in een specifieke plaatsgebonden context. In de Burgemeesterswijk krijgt duurzaamheid een andere invulling dan in Presikhaaf of de Schuytgraaf. Wij moeten rekening houden met de hoogteverschillen, de ligging op een stuwwal en vlakbij station, binnenstad en parken, de cultuurhistorische waarde (stratenpatroon, monumenten), de aard van de huizen (veel oude huizen, VvE’s) en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, inkomen en culturele achtergrond. 

De commissie wil aansluiten bij bestaande initiatieven in de wijk en die versterken en verbreden. Ze streeft naar concrete, zichtbare resultaten en wil luchtfietserij vermijden. Draagvlak, haalbaarheid en samenwerking vindt ze belangrijk. 

Voor contact: duurzaamheid@bwarnhem.nl