Commissie Duurzaamheid

Samenstelling

Jeroen Herremans (voorzitter)
Geeke Hissink
Lieneke Janssen (secretaris)
Edwin Rijkaart
Dennis Schiricke
Hanneke Spoorenberg

Doel

De Commissie Duurzaamheid is in 2019 van start gegaan en wil de bewustwording over klimaatbestendigheid en duurzaamheid bevorderen, en de wijk ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven op dit terrein.

Eén van de speerpunten van de commissie is het verduurzamen van woningen in onze wijk. Wij verzamelen en delen informatie over dit onderwerp, onder andere door middel van ons Aanjaaghuisje “monument van de toekomst”, dat wij bij evenementen over dit onderwerp opzetten. Daarnaast organiseren wij ook warmtewandelingen, die als vertrekpunt van woningverduurzaming kunnen dienen. Voor meer informatie en inspiratie hierover verwijzen wij graag naar onze eigen themawebsite: https://www.monumentvandetoekomst.nl/

Duurzaamheid is een breed begrip. Er zitten zowel ecologische, maatschappelijke als economische aspecten aan. Ze worden ook wel de drie P’s genoemd van Planet, People & Prosperity. 
De commissie kiest voor Planet als vertrekpunt en wil zich daarbinnen vooral richten op klimaatverandering en energie. Bij klimaatverandering gaat het om onderwerpen als verdroging, , hitte(stress) en wateroverlast. Bij energie om verminderde uitstoot van broeikasgassen en de overschakeling van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen. 

Het begrip duurzaamheid krijgt pas concrete betekenis in een specifieke plaatsgebonden context. In de Burgemeesterswijk krijgt duurzaamheid een andere invulling dan in Presikhaaf of de Schuytgraaf. Wij moeten rekening houden met de hoogteverschillen, de ligging op een stuwwal en vlakbij station, binnenstad en parken, de cultuurhistorische waarde (stratenpatroon, monumenten), de aard van de huizen (veel oude huizen, VvE’s) en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, inkomen en culturele achtergrond. 

De commissie wil aansluiten bij bestaande initiatieven in de wijk en die versterken en verbreden. Ze streeft naar concrete, zichtbare resultaten en wil luchtfietserij vermijden. Draagvlak, haalbaarheid en samenwerking vindt ze belangrijk. 

Voor contact: duurzaamheid@bwarnhem.nl