Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77.

Door vele wijkbewoners/omwonenden is bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77. De wijkvereniging heeft zich bij dit bezwaar aangesloten. Recentelijk is hierover nogal wat media-aandacht geweest, bij RTV Arnhem, in De Gelderlander en zelfs op NPO Radio 1. Voor een goed begrip van de situatie bij alle wijkbewoners acht het bestuur het goed onze positie hierin nader aan u toe te lichten.

  • Onze bezwaren richten zich niet tegen de instelling die deze opvang verzorgt (Pactum, eerder gevestigd aan de Parkstraat), maar tegen de gemeente Arnhem, die de omgevingsvergunning heeft verleend. Wij vinden het niet passend dat in dit (zuidelijke) deel van onze woonwijk, waar in de nabijheid reeds een aantal andere jeugdzorginstellingen zijn gevestigd, op deze manier een concentratie van dergelijke voorzieningen ontstaat, die het risico op overlast voor de omgeving doet toenemen.
  • Wij vinden dat de ruimtelijke afweging die de gemeente in deze heeft gemaakt, onvoldoende is geweest en voelen ons hierin gesteund door de uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 juni jl..
  • Wij bepleiten dat de gemeente een spreidingsbeleid ontwikkelt voor deze soort voorzieningen (die op zichzelf noodzakelijk zijn in een stad als Arnhem).
  • Bovendien vinden wij dat de communicatie naar de buurt rond de vestiging van dergelijke instellingen eerder en beter moet. De gemeente heeft hierin een taak, maar de instellingen zelf ook. Wij zijn dan ook blij dat zowel Pactum als Zorgtrium (die in het naastgelegen pand Sweerts de Landasstraat 81 beschermd wonen voor jongeren gaat bieden) hebben aangekondigd een Open Dag te gaan organiseren. Dan kunnen alle buurtbewoners met eigen ogen zien hoe de opvang wordt geboden en kunnen zij hun zorgen en gevoelens direct aan de professionals kenbaar maken. Wij hopen en vertrouwen er op dat zowel de instellingen als hun cliënten zich als goede buur zullen gaan gedragen.
Laat onverlet dat de bezwarenprocedure bij de gemeente door ons wordt voortgezet. Wij zijn momenteel in afwachting van een nader besluit van het college van B&W. Mogelijk dat aansluitend nog een gang naar de gemeenteraad wordt gemaakt. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.  
 
Gerard slag, Voorzitter wijkvereniging Burgemeesterskwartier.