16 juni | Algemene leden vergadering

Op 16 juni a.s vindt de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging
plaats.
De vergadering wordt gehouden in de Bakermat en begint om 20.00 uur.

Agenda

  1. Welkom, opening en vaststellen agenda
  2. Verslag algemene ledenvergadering 23 september 2020 (bijlage 1)
  3. Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2020 (bijlage 2)
  4. Jaarrekening 2020 (bijlage 3a en bijlage 3b) en verslag kascontrolecommissie (bijlage 4)
  5. Begroting 2021 (bijlage 5) en benoeming kascommissie (voorstel ter vergadering)
  6. Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot herbenoeming van twee leden en benoeming van een nieuw lid (bijlage 6)
  7. Rondvraag en sluiting

Klik hier om alle stukken te downloaden